NDT-kontrollørfaget

 • Vår medlemsbedrift som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger.
 • NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.
 • NDT er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner
 • vurdering av risiko knyttet til HMS
 • planlegging og tilrettelegging av kontroller
 • mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven
 • bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger
 • kalibrering og justering av måleutstyr
 • målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr
 • kontroll ved visuell inspeksjon
 • radiografi- eller ultralydkontroll
 • penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting
 • registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver
 • verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier.
 • Utdanningen tar 4 år. Etter to år på skole, hvorav ett år Vg1 program for Teknologi- og industrifag (TEK) og ett år med Vg2 Industriteknologi, kommer to år som lærling.
 • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.